Gadehavekvarteret betegner den del af Høje-Taastrup by, som ligger nord for Høje Taastrup Station. Kvarteret afgrænses af Roskildevej mod nord, Halland Boulevard mod vest, Hveen Boulevard mod øst og jernbanen mod syd. Kvarteret består primært af store monofunktionelle boligområder fra 1970’erne: Gadehavegård, Gadevang, Hallandsparken og Olufsborg. Kvarteret rummer også dele af den gule erhvervsby ved Høje Taastrup Station, heriblandt boligområdet Margretheparken. Den gule by blev etableret i 1980’erne efter den klassisk bys idealer om smalle gader, tætte byrum og en blanding af boliger og erhverv.

I kvarteret findes en skole og en række daginstitutioner. I udkanten af kvarteret mod øst ligger supermarked, Falckstation og autoværksted/forhandler. Mod syd – i området mod jernbanen findes et større DSB-værksted. Området rummer også Hakkemoseområdet – bydelens lokale park, som er en væsentlig ressource for områdefornyelsen, og som kan være base for aktiviteter for kvarteret og områdets institutioner.

Planlægningen af Gadehavekvarteret har bygget på ideen om funktionsadskillelse. At man bor ét sted, handler et andet, arbejder et tredje og dyrker fritidsinteresser et fjerde. Det har skabt et kvarter uden ret mange funktioner, der kun lever på bestemte tider af døgnet, mens det ligger øde og ”dødt” hen på andre tidspunkter.

Både nord for både Gadehavegård og Hallandsparken, samt nord for Gadevang er der etableret meget store og dominerende parkeringspladser. Biltrafikken til og fra boligområderne er blevet højt prioriteret i planen for området, og Gadehavegårdsvej, der betjener områder er meget bred. Gadehavegårdsvej er uden facader og uden cykelsti, hvilket er med til at isolere bebyggelserne fra den øvrige by.

Mellem bebyggelserne ligger et bælte af offentligt tilgængelige funktioner så som Gadehaveskolen og Gadehavebiblioteket i den vestlige ende, fodboldbaner, nyttehaver og hundelufterområde i midten og daginstitutionerne Lunden og Bakketoppen samt Mødrehjælpens Familiens Hus i den østlige ende.

Bebyggelserne De tre største boligbebyggelser er opført i 1973-75: Gadevang med 1073 lejligheder, Gadehavegård med 988 lejligheder og Olufsborg med 224 lejligheder. De er alle etagebebyggelser i 4 etager. Boligerne ligger i stokke parallelt med hinanden. Kun i Gadehavegård er dette mønster afbrudt af 4 stokke vinkelret på de øvrige, så der dannes 3 ”kors”.

Bebyggelserne afspejler, at de har været udviklet inden for en kort årrække med en færdig plan fra begyndelsen. Det har den konsekvens, at hvert område arkitektonisk er meget lidt differentieret. Bebyggelserne har dog hver sine særlige arkitektoniske kendetegn samt fordele og ulemper. Fx. terrassehusene i Gadevang, der rummer store grønne tagterrasser, og gårdrummene i Gadehavegård.

Vest for Gadehavegård og Olufsborg ligger Hallandsparken opført i 1978-1979. Det var i starten meningen at 2. etape af Olufborgs etagebyggeri skulle bygges på den grund hvor Hallandsparken ligger i dag, men da HøjeTaastrup Kommune traf beslutningen var Byrådet bange for at Olufborg ville udvikle sig til en ghetto. I stedet blev Hallandsparken 18 bygninger med i alt 113 rækkehuse i to etager. Også Margretheparken i den gule by er tæt/ lave byrækkehuse.